דו"ח אישי

תנאי השימוש באתר

שלום וברוך הבא לאתר האינטרנט של הייטק סוכנות לביטוח בע"מ (להלן: "האתר").

נבקשך לקרוא בעיון את המסמך שלהלן (להלן: "הסכם תנאי השימוש") המהווה תנאי להמשך שימוש באתר.

כללי

 1. האתר בבעלות ובתפעול חברת הייטק סוכנות לביטוח בע"מ (להלן: "החברה"). החברה הינה סוכנות ביטוח תאגיד המחזיקה ברישיון על פי חוק הפיקוח על השירותים הפיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981  (להלן: "חוק הפיקוח").
 2.  כאמור לעיל, הסכם תנאי השימוש זה הינו תנאי לשימוש באתר, לקבלת ו/או שימוש במידע המופיע בו ובאתרים הקשורים עמו, כמו גם, להסכמתך לקבל מידע ו/או הצעות לרכישת פוליסות ביטוח, ו/או מוצרים ו/או שירותים פיננסיים ופנסיוניים כלשהם באמצעות האתר ו/או באמצעי תקשורת אחרים.
 3.  ככל שאינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בהסכם תנאי השימוש, הנך מתבקש להפסיק את השימוש באתר ולא לעשות בו כל שימוש בעתיד, כל עוד אינך מסכים עם האמור בהסכם תנאי השימוש.
 4.  רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר כפופים להסדר התחיקתי וייתכן ויהיו כפופים לתנאים נוספים על התנאים האמורים בהסכם תנאי השימוש דלהלן (להלן: "תנאים חיצוניים"). נבקשך לקרוא את התנאים החיצוניים בכל פעם שתידרש לכך במהלך רכישת מוצר ו/או השירות באתר. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם תנאי השימוש לבין ההסדר התחיקתי ו/או תנאים חיצוניים יגבר ההסדר התחיקתי ו/או התנאים החיצוניים.
 5.  האמור בהסכם תנאי השימוש ביחד עם ההסדר התחיקתי והתנאים החיצוניים (ככל שקיימים) יוצר את יוצרים את היחסיים החוזיים והמשפטיים בין המשתמש לבין החברה לצורך השימוש באתר כמו גם  לצורך רכישת המוצרים ו/או השירותים והשימוש בהם.
 6.  החברה רשאית לשנות מעת לעת, בכל דרך הנראית לה מתאימה ו/או נדרשת ולפי שיקול דעתה הבלעדי את תנאי השימוש באתר והתנאים החיצוניים.
 7.  השימוש באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים יהיו כפופים לתנאים הקיימים בעת השימוש/הרכישה, לכן נבקשך לקרוא את הסכם תנאי השימוש והתנאים החיצוניים בכל שימוש באתר.
 8.  כל כניסה לאתר והשימוש בו, מהווה הסכמה לאמור בהסכם תנאי השימוש.
 9.  ביצוע רכישה באתר דורש מהמשתמש אישור כי קרא, הבין ומסכים לאמור בהסכם תנאי השימוש והתנאים החיצוניים. .

השימוש באתר

 1. העומדים בכל הדרישות האמורות להלן יהיו רשאים להירשם לאתר ואו להשתמש בו ו/או לרכוש בו מוצרים. רשאים להירשם לאתר ולקבל שירותים ו/או מוצרים כל אדם העומד בכל התנאים וההגבלות הבאות:

10.1. מי שהינו אזרח ישראל, בגיר ושאינו חסוי או פסול דין.

10.2.בעל שמחזיק בבעלותו כרטיס אשראי ישראלי תקף אשר הונפק בישראל על ידי חברת כרטיסי אשראי מורשת.

10.3. מי שהינו בעל תעודת זהות תקפה ובה רשומה כתובת מגורים בישראל.

10.4. ככל שהשימוש באתר נועד לרכישת ביטוח רכב באחת מחברות הביטוח הרשומות בישראל, המשתמש נדרש להיות בעל רישיון נהיגה בתוקף.

10.5.מי שיש ברשותו תיבת דוא"ל.

 1. בכפוף לאמור בהסכם תנאי השימוש ולתנאים החיצוניים, אדם אשר נרשם לאתר, רשאי לעשות שימוש באתר לצורך אליו נועד האתר, כל שימוש אחר בין אם בזדון ובין אם בשוגג, אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מהווה משום שימוש שהאתר אינו נועד לו ו/או יגביל, ימנע, יצר, יפריע לפעילות האתר ו/או למשתמשים אחרים הינו אסור ומהווה הפרה חמורה של תנאי השימוש. מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לחברה על פי דין, החברה שומרת לעצמה את הזכות,על פי שיקול דעתה הבלעדי למנוע כל פעילות אסורה ובכל האמצעים העומדים לרשותה.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לחלקים ממנו, לכל משתמש, ובכל עת, לרבות משתמשים רשומים ו/או כאלה שעשו שימוש בעבר באתר, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהתראה מוקדמת, מבלי לפגוע באמור לעיל החברה תגביל את השימוש למשתמש יחיד או לציבור משתמשים, בין היתר, בהתקיים אחד מאלה:

12.1. הופר תנאי מתנאי השימוש באתר.

12.2. בוצע מעשה או מחדל שיש בו כדי להביא לחשש לפגיעה בחברה ואו במי מטעמה, באתר, בציודו, במידע המצוי בו ו/או בחברה ו/או במשתמשים אחרים.

12.3. נמסרו פרטים שאינם נכונים ו/או מלאים ו/או מסירת פרטים שגויים ו/או כוזבים על ידי משתמש.

 1. האתר, ולרבות האפליקציות, המערכות והתכנים שבו, מוצג ומובא למשתמש כפי שהוא בעת הכניסה אליו, השימוש באתר אינו מבטיח את זמינות כלל האפליקציות והתכנים וזאת למרות שהחברה עושה את מירב המאמצים לצורך עמידה בדרישות הטכניות לצורך שימוש יעיל ונוח באתר. בכל מקרה כל משתמש נדרש לעמוד בדרישות טכניות שונות.
 2. חלק מהשימושים באתר ובכלל זה שימוש לצורך רכישה באתר מצריך מהמשתמש לספק מידעים שונים, לכן בכל ביצוע שימוש כאמור המשתמש מתחייב כי:

14.1.המידע שיימסר באתר הינו מדוייק ונכון.

14.2. ידוע למשתמש כי החברה וכן צדדים שלישיים הקשורים עם החברה כגון, חברות ביטוח, בתי השקעות ו/או נותני שירותים אחרים מסתמכים על נכונות המידע במתן ההצעות ו/או במכירת המוצרים.

14.3.ידוע למשתמש כי ככל שיתגלה כי המידע שנמסר אינו מדוייק ונכון תוכל החברה ו/או כל צד שלישי הקשור עמה לבטל המכירה.

14.4.ידוע למשתמש כי החברה לא אחראית להתריע על פרטי מידע חסרים.

 1. בעצם הכניסה לאתר והשימוש בו, המשתמש מתחייב בזאת כי:

15.1.לא יעשה שימוש באתר שלא למטרותיו.

15.2.לא יעשה שימש לא חוקי באתר ו/או למטרות פסולות, כגון אך לא רק לצורך:

15.2.1.   לרשום אחרים ולפתוח עבורם חשבונות וסיסמאות.

15.2.2.   העלאת תכנים ו/או מידע במטרה לפרסם (ואף לא למטרות רווח).

15.2.3.  העלאת תכנים ו/או מידע שאינם מדויקים ו/או כוזבים ו/או מסולפים ו/או מטעים ו/או שקריים.

15.2.4. העלאת תכנים ו/או מידע שאין למשתמש זכות שימוש בהם ו/או אינם שייכים למשתמש ו/או שהם עלולים להפר זכויות קנייניות מכל מין וסוג שהוא (לרבות: פטנטים, סימני מסחר, זכות לפרטיות, זכות יוצרים, וכו').

15.2.5.  העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי להזיק לאתר ו/או למשתמשים אחרים בין אם לחומרה שלהם ובין אם לתוכנות שלהם, כגון אך לא רק:  תוכנות מזיקות, שורות קוד, וירוסים מכל סוג שהוא.

15.2.6.  הגבלה, מניעה, שיבוש, הפרעה לשימוש באתר ו/או למשתמשים אחרים או לחברה עצמה.

15.2.7. העלאת תכנים ו/או מידע שיש בו כדי לפגוע, להעליב, להוציא דיבה, להשמיץ, לאיים, או שהוא עלול להוות חומר פוגעני, וולגרי, אופורנוגרפי או שהוא אסור בפרסום או לשימוש.

15.2.8. קבלת מידע שהמשתמש אינו מורשה לצפות בו ו/או כניסה לא חוקית לאזורים ו/או חלקים באתר שהמשתמש אינו רשאי להיכנס אליהם ו/או קבלת מידע ממחשבים אחרים ו/או משתמשים אחרים (לרבות מידע אישי, סיסמאות ודוא"ל).

15.2.9. שימוש ברובוטים או תוכנות טקסט אחרות מכל מין וסוג שהוא, לרבות כאלה שנועדו לשם הכנסת מידע ו/או קבלת מידע באופן אוטומטי.

15.2.10. לשדל, לסייע או לעזור לאחר על מנת לעשות כל פעולה שאיננה מורשית באתר, לרבות אך לא רק, הפעולות המנויות לעיל.

15.2.11. לא לבצע שימוש  בתכנים ובסימולטורים למטרות מסחריות.

 1. החברה עושה מאמץ להציג נתוני אמת באתר אך אם זאת איננה ואינה יכולה להיות אחראית לתכנים שלא הועלו על ידה ו/או לתכנים שמובאים באתר בשם צד ג' כלשהו ולכן מחובת המשתמש לוודא את נכונותם בטרם ביצוע העסקה.
 2. החברה רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולו או חלקו, לשעה או לצמיתות, להפסיק את מכירת השירותים ו/או המוצרים שבאתר, כולם או חלקם, לצמצמם ו/או להגבילם כל זאת מבלי כל הודעה מוקדמת.

רישום לאתר ומסירת מידע אישי

 1. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל לעניין מסירת מידע מובהר כי:

18.1.השימוש באתר יכול שיהיה כפוף לרישום. במקרה והמשתמש יחליט להירשם לאתר,המשתמש יקבל שם משתמש וסיסמא ו/או קוד סודי.

18.2.המשתמש מצהיר בזאת כי השימוש בשם המשתמש ובסיסמא ו/או בקוד סודי, הוא לשימושו האישי ולא יעביר אותם ו/או יאפשר שימוש בהם לכל צד ג' אחר, ללא הרשאה מהחברה בכתב ומראש. המשתמש מתחייב בזאת לנקוט בכל האמצעים לשמירת הסיסמא ו/או הקוד הסודי בסוד,לרבות אי שמירתו על המחשב האישי

18.3.מובהר בזאת כי קבלת סיסמא /ואו קוד אישי מהווה התחייבות של המשתמש לשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בקוד הסודי על ידי גורם בלתי מורשה.

18.4.המשתמש מצהיר ומתחייב כי המיידע שנמסר על ידו הינו מלא נכון ומדוייק ונמסר מרצנו החופשי ללא כל כפייה ו/או שידול כמו גם לעדכן את החברה על כל שינוי במידע מיד לאחר שנודע לו על כך.

18.5.ידוע למשתמש כי המידע שנמסר על ידו יירשם במאגרי המידע של החברה.

18.6.כמו כן, מצהיר המשתמש כי בהעברת המידע הוא מסכים כי החברה ו/או מי מטעמה, יכולים לעשות שימוש במידע, בכפוף לכל דין, לרבות של מידע שיווקי, דברי פרסומת ו/או הצעות לרכישת שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין את המשתמש ו/או את בני משפחתו, באמצעות הודעה אלקטרונית, או כל אמצעי תקשורת אחר.  מובהר כי ההסכמה לתנאי השימוש מהווה הסכמה לקבל דברי פרסומת כאמור בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות התשמ"א­ 1981.

בכל מקרה בו יחליט המשתמש כי אינו מעוניין לקבל דיוור כאמור בסעיף זה יהיה עליו להודיע על כך בכתב לחברה באמצעות דוא"ל office@ht-ins.co.il  או פקס 03-7504961.

18.7.המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה עשויה לעשות שימוש במידע שנמסר על ידו לצרכיה, לרבות לצורך שינוי האתר ושיפורו והשימוש באתר מהווה הסכמת המשתמש לעיבוד המידע ועריכתו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובכפוף לתנאי הפרטיות על פי דין.

18.8.העלאת מידע לאתר ומסירתו לחברה, לרבות מידע רגיש, מסמכים, הודעות, תמונות וכיוצא באלה, מהווה הסכמה של המשתמש לכך שהחברה ו/או מי מטעמה ו/או חברות הביטוח יכולים לעשות שימוש במידע זה, בכפוף לכל דין, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, לצורך השגת המטרות שלשמן נמסר המידע – והכל בכפוף לאמור ההסכם תנאי השימוש, לתנאים החיצוניים ודרישות הגנת הפרטיות. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין הפרת זכויות קניין וזכויות פרטיות בכל הנוגע למידע, אלא אם החברה ו/או מי מטעמה פעלו בזדון ובניגוד לדין.

אבטחת מידע

 1. החברה  עושה כל מאמץ לאבטח את המידע באתר, בהתאם לנהוג ולמקובל באתרים מסוג זה.
 2. החברה איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, שמסדיי הנתונים שלה, לרבות מידע שנמסר על ידי המשתמש, לא ייפרצו וכי מידע כאמור יגיע לצד שלישי שאינו מורשה. כל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם למשתמש כתוצאה מפריצה למסדי הנתונים שלה ו/או לאתר ו/או למחשביה.
 3. מידע בדבר אמצעי תשלום ופרטי כרטיסי אשראי באתר נשמר על ידי החברה באמצעי אבטחה סבירים ולא יעשה על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או כל שימוש שאיננו למטרת השימוש שאליו נמסרו הפרטים כאמור.
 4. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא – לרבות שימוש בכרטיס האשראי שנמסר על ידי המשתמש באופן שאיננו מורשה ושאינו חוקי – כתוצאה ממקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מהעברת הפרטים לחברת הביטוח ו/או הגופים המוסדיים ו/או מקרים שהם בגדר כוח עליון ו/או כתוצאה מאובדן המידע כאמור בסעיף 21 לעיל.

הצעות מחיר ורכישת מוצרים ושירותים

 1. כל הצעת מחיר כפופה לתנאי השימוש ולתנאים המיוחדים לגבי כל פוליסה ופוליסה כפי שמובאים באתרי חברות הביטוח והגופים המוסדיים השונים ו/או כפי שישלחו למשתמש לאחר הרכישה ואינם באחריות החברה ו/או מי מטעמה.
 2. הצעת המחיר נעשית על בסיס המידע שנמסר על ידי המשתמש באתר ולפיכך ככל שנמסר מידע חלקי ו/או חסר ו/או שגוי ייתכן שיהיו הבדלים ושינויים בין הצעת המחיר לבין הפוליסה הסופית. החברה איננה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה מכך.
 3. מובהר למשתמש כי קבלת הצעת המחיר מותנית בזמינות הקשר למחשבי חברות הביטוח השונות ואיכותו. החברה איננה מבטיחה כי בעת השימוש באתר בזמן נתון יוכל כל משתמש לקבל את כל ההצעות הרלוונטיות מכל חברות הביטוח המוצגות באתר.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להציע הצעות ביטוח ע"פ שיקול דעתה ומסיבותיה. הודעה על כך תועבר למשתמש.
 5. כל הצעה שניתנת באתר תקפה למועד הצגתה או לתקופה ארוכה יותר שצויינה מפורשות במסגרת ההצעה. החברה מתחייבת לשמור את תנאי ההצעה לתקופה ארוכה יותר.
 6. תנאי הפוליסה לרבות תנאים מקדימים ו/או מתלים (כגון המצאת טפסים ומידע נוסף) שונים בין חברות הביטוח ו/או הגופים המוסדיים, בינם לבין עצמם. מכאן שבמהלך עריכת השוואה בין ההצעות השונות עליך לשים לב להבדלים בין פוליסה לפוליסה ולתנאים תנאים הנוספים והייחודיים הקיימים בפוליסות השונות, כמו גם, הצורך בהמצאת פרטים נוספים, לשם כניסת הפוליסה לתוקף.
 7. אין במידע המוצג באתר ו/או על-ידי המערכת כדי להוות ייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ אישי המתחשב ומותאם לצרכי ונכסי כל אדם בידי יועץ מוסמך, לפי העניין והוא אינו בא במקום שיקול דעת עצמאי של המשתמש. אין במידע המוצג באתר להוות תחליף להתייעצות עם בעל רישיון מתאים, לפי העניין.
 8. לצורך רכישת מוצרים ו/או שירותים נדרש לעשות שימוש בכרטיס אשראי. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הכרטיס בו נעשה השימוש הינו בבעלת המשתמש בלבד. מסירת פרטי האשראי באתר משמעותן מתן הרשאה לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לחברת הביטוח ו/או לגוף המוסדי לחייב את הכרטיס בהתאם לחיובים כפי שיהיו מעת לעת ובהתאם להצעת המחיר האמורה בפוליסה שתופק.
 9. מובהר בזאת כי אי עמידה באחד או יותר מהתשלומים מהווה הפרה של חוזה הביטוח ועלול להביא לאובדן הכיסוי הביטוחי והכל בהתאם להודעות שימסרו על ידי חברת הביטוח. מובהר כי לאתר ו/או לחברה אין כל אחריות להעברת הודעות כאמור ו/או לאובדן הכיסוי הביטוחי בשל אי תשלום.
 10. מובהר בזאת כי במקרה של סתירה בין הצעת המחיר כפי שהוצגה על צג המחשב של המשתמש ו/או כפי שנשלחה למשתמש  בדוא"ל לך ו/או הודפסה על ידו, לבין הפוליסה המצויה במחשבי ו/או במשרדי החברה ו/או אצל חברת הביטוח, העותק  המצוי בחברה ו/או בחברת הביטוח ייגבר ולחברה לא תהיה כל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש.
 11. מובהר בזאת כי, כל ביצוע שינוי גרפי ו/או זיוף של תנאי הפוליסה לאחר שהופקה אסורה בתכלית וחושף את המבצע לסיכונים משפטיים.
 12. מובהר כי ביטול רכישת המוצרים ו/או השירותים יוכל להיעשות בהתאם לדרישות הדין ובכלל זה חוק חוזה ביטוח.

קנין רוחני

 1. המידע המצוי באתר והמערכת הינם רכושה הבלעדי של החברה. לעניין זה, "מידע" – כל חומר ונתונים ובכלל זה מידע הנוגע לפעילויות החברה,הצעות מחיר ונתונים כספיים, עיבודי הנתונים והמידע, תוכנות מחשב ושרות קוד, נוסחאות, תמונות,מילים, ביטויים, ציורים, שרטוטים, רישומים, סרטים, אודיו ולרבות אופן עיצובם.

האתר כולל מידע המהווה קנין רוחני של החברה ו/או של צדדים שלישיים ובכלל זה זכויות יוצרים, סודות מסחריים, פטנטים, סימני מסחר וכיוצ"ב. המידע מוצג לשימוש אישי בלבד וחל איסור לעשות כל פעולה במידע – כולו או חלקו שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנין אלה ולרבות, להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, להציג, לפרסם, לשדר, להציג, לערוך את המידע, לשנותו, לשפרו, ליצור יצירה נגזרת, למכור אותו /או לסחור בו.

הגבלת אחריות

 1. האמור באתר ובתכניו ולרבות המידע הכלול באתר איננו מהווה הצעה, שידול ו/או ייעוץ לביצוע עסקאות עם החברה ו/אועם חברות הביטוח ו/או עם כל צד ג' שהוא, למעט במקרה בו צויין במפורש, ובכל מקום שבו נכתב "הצעה" מדובר לכל היותר בהצעה להציע הצעה וכי חברת הביטוח היא זו שתחליט בסופו של תהליך האם לקבל את המשתמש לביטוח ולהפיק את הפוליסה.
 2. בטרם יבקש המשתמש הצעה לביטוח ו/או לרכוש מוצרים ושירותים פיננסיים ופנסיוניים באתר יהיה עליו לשקול היטב את משמעות העסקה, ההשקעה וההתחייבות הכספית הקשורה לכך ולפיכך אין להסתמך רק על המידע המצוי באתר. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על המידע המצוי באתר.
 3. האתר על תכניו והמידע המצוי בו נועד לשימוש כפי שהוא. על אף שהחברה עושה כפי יכולתה על מנת שהמידע והתכנים באתר יהיו אמינים, נכונים ומדויקים עשויים ליפול שגיאות ו/או אי דיוקים ו/או שיבושים במידע ובתכנים. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם למשתמש כתוצאה מכך.
 4. באתר מצויים קישורים לאתרים חיצוניים, כמו כן, חלק מהמידע המופיע באתר נסמך על מידע המגיע מצדדים שלישיים, כגון חברות הביטוח. החברה איננה ערבה לכך, כי המידע המצוי אצל צדדים שלישיים לרבות חברות הביטוח הינו אמין ומדוייק והשימוש באתר מהווה הודאה בכך שהמשתמש יודע כי החברה לא בדקה את אמינות המידע של אותם צדדים שלישיים לרבות חברות הביטוח ונכונותו. החברה איננה אחראית בכל אופן למידע זה והיא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע זה.
 5. הצעות מחיר והפקת פוליסות תלויות, בין היתר, בחיבור למחשבי חברות הביטוח ולזמינות הקשר, כמו גם בזמינות הקשר למחשב המשתמש. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למשתמש, לרבות בגין אבדן מידע ו/או אי קליטת פרטים ואישורים, כתוצאה מניתוקים, שיבושים בקשר ובהעברת מידע באופן דיגיטלי.
 6. במקרה בו המשתמש קיבל הצעת מחיר זולה באופן חריג ביחס להצעות אחרות הן באתר והן ממקורות אחרים, סביר שמדובר בתקלה והמשתמש מחוייב לוודא מול החברה כי שהצעת המחיר החריגה, לכאורה, תקפה.
 7. החברה איננה ערבה לכך שבמהלך השימוש באתר תהיה תקשורת איכותית ו/או תקינה ו/או רצופה, עם המשתמשים ו/או חברות הביטוח. החברה לא תהיה אחראית לנזק שייגרם למי מהמשתמשים כתוצאה מאי יכולת לגשת לאתר ו/או כתוצאה מניתוקים ו/או תקלות טכניות של ספקי האינטרנט, בעיות במערכות המחשוב ו/או שיבושי קשר במהלך ההתקשרות עם האתר ו/או בגין הפסקת הפעילות באתר – כולו או חלקו ו/או בגין הפסקת מתן השירותים באתר כולם או חלקם.
 8. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למי מהמשתמשים ו/או למחשביהם ו/או לציוד אחר שברשותם ו/או באחזקתם כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה משמירת מידע במחשב המשתמש, לרבות תוכנות ושורות קוד, אשר הגיעו ממחשביה של החברה.
 9. אין במידע באתר ובתכנים המצויים באתר משום ייעוץ להשקעה – בין במישרין ובין בעקיפין. המשתמש מודע לכך, כי על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות התשנ"ה – 1995, רשאי לתת יעוץ רק מי שהוסמך על פי החוק והמורשה מהרשות לניירות ערך והחברה אינה עוסקת ואינה מורשת לכך.
 10. אין במידע באתר ובתכנים המצויים בו כדי להחליף ו/או למנוע פניה לסוכן ביטוח לצורך ביצוע שיווק מוצר פנסיוני פרטני.
 11. המשתמש מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הוצאה, הפסד, תשלום ו/או אובדן רווח שייגרמו להם, לרבות שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש האמורים בהסכם זה על המשתמש  ו/או על ידי מי מטעמו או כתוצאה משימוש המשתמש במערכת ו/או באתר.

כללי

 1. על הסכם זה יחול הדין הישראלי והוא יפורש לפיו. לבית המשפט המוסמך המחוז ת"א, תהא סמכות השיפוט בכל עניין הנובע מתנאי השימוש ומהתנאים המיוחדים בקשר אליהם.
 2. אי­ תקפותה ו/או ביטולה ו/או בטלותה של הוראה כלשהי מהוראות תנאי השימוש ו/או התנאים החיצוניים לא תפגע בתוקף המלא של כליתר ההוראות.
 3. החברה תוכל לשלוח הודעות  לכתובת הדואר או הדוא"ל שנמסרו על ידי המשתמש במהלך הרישום לאתר ו/או לחברה בהתאם לדרכי התקשורת המופיעים באזור שירות הלקוחות ויצירת קשר באתר .
יצירת קשר
קראתי את תנאי השימוש באתר וניתנת בזאת הסכמתי לתנאים אלו